top

drukuj

2015-11-18 13:12:54

Ogłoszenie


dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2015 Rady Gminy Baranowo z dnia………. r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Na podstawie regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Wójt Gminy Baranowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Baranowo do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

1. Cel i przedmiot konsultacji

Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Baranowo

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się 18 listopada 2015 r.

Konsultacje zakończą się 26 listopada 2015 r.

3. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zgłoszenia opinii i uwag do projektu programu.

Opinie i uwagi można składać na wypełnionym formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 26 listopada 2015r. włącznie - pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Baranowie, elektroniczne na adres e-mail: ug@baranowo.pl lub osobiście w pokoju Nr 19 w Urzędzie Gminy w Baranowie.

W załączeniu:

- formularz zgłoszenia opinii i uwag

- projekt uchwały

- projekt programu wpółpracy                  

                                                                                            

                                                                                                       Wójt Gminy     

                                                                                                /-/ Henryk Toryfter 

Informacje o artykule

Autor: Irena Kowalczyk
Zredagował(a): Sławomir Lipka
Data powstania: 18.11.2015 13:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 198

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwala.pdf Treść uchwały 2015-11-18 13:13:36 Lipka Sławomir
załącznik program.pdf Program 2015-11-18 13:13:50 Lipka Sławomir
załącznik furmularz.pdf Formularz 2015-11-18 13:14:01 Lipka Sławomir

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bottom
bip miasto