top

drukuj

2016-11-07 13:03:08

Ogłoszenie


dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2016 Rady Gminy Baranowo z dnia………. r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Na podstawie regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Wójt Gminy Baranowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Baranowo do konsultacji  projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

1 Cel i przedmiot konsultacji

Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Baranowo

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się 7 listopada 2016

3.Forma i tryb konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zgłoszenia opinii i uwag do projektu programu.

Opinie i uwagi można składać na wypełnionym formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 16  listopada  2016r. włącznie -  pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Baranowie, elektroniczne na adres e-mail: ug@baranowo.pl lub osobiście w pokoju Nr 19 w Urzędzie Gminy w Baranowie.

W załączeniu:

- formularz zgłoszenia opinii i uwag

- projekt uchwały

- projekt programu wpółpracy

                          

                                                                                             

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ Henryk Toryfter

Informacje o artykule

Autor: Irena Kowalczyk
Zredagował(a): Sławomir Lipka
Data powstania: 07.11.2016 13:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 91

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII I UWAG.docx Formularz zgłoszenia opinii i uwag 2016-11-07 13:03:51 Lipka Sławomir
załącznik uchwała.docx Projekt uchwły 2016-11-07 13:05:21 Lipka Sławomir
załącznik program.docx Projekt programu wpółpracy 2016-11-07 13:05:46 Lipka Sławomir

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bottom
bip miasto