top

drukuj

2010-07-01 11:20:12

Program współpracy - 2010


Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

1. Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej Gminy.
2. Program określa cele, formy i zakres współpracy organów samorządu gminnego
z organizacjami, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja będzie związana z udzielaniem pomocy publicznej w 2010 roku.
3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o :
a. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.),
b. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z późn. zm.),
c. organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy,
d. programie - rozumie się przez to „Program Współpracy Gminy Baranowo
z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok".


Rozdział 2.

Cele programu.

Celem programu jest :
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców,
3) pomoc mieszkańców gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
4) odciążenie budżetu gminy poprzez wspieranie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań publicznych.

 

Rozdział 3.
Formy współpracy.

Współpraca między samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi będzie prowadzona w szczególności poprzez :
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, która może mieć formy
a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspierania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
3) konsultowanie projektów uchwał Rady Gminy w dziedzinach związanych
z działalnością statutową danej organizacji,
4) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze konsultacyjno-doradczym,
5) udostępnienie lokali i środków technicznych na spotkania podmiotów pozarządowych,
6) promowanie przez samorząd gminy działalności organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego wizerunku na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej,
7) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne wspieranie działań służących zaspokojeniu potrzeb,
8) pomocy w nawiązywaniu kontaktów.

Rozdział 4.
Zlecanie realizacji zadań publicznych.

1. Zlecanie zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego będzie poprzedzone ogłoszeniem otwartego konkursu ofert. Stosowne ogłoszenie Wójt Gminy opublikuje :
a) w Biuletynie Informacji Publicznej
b) na tablicy ogłoszeń.
2. Powierzanie zadań może nastąpić w innym trybie niż przeprowadzenie otwartego
konkursu ofert, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w szczególności
poprzez zakup usług na zasadach i w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
3. W ciągu 3 dni od upłynięcia terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań, określenie wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu In formacji Publicznej.
4. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta, po rozpatrzeniu ofert zgłoszonych na konkurs przedstawia Wójtowi wniosek o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych i kwot dotacji przyznanych na te zadania będzie przedstawiony w załączniku z wykonania budżetu.
6. Organizacja, której zlecono realizację zadań publicznych zobowiązana jest do poinformowania z 14 - dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego stanowiska merytorycznego Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej o szczegółach realizacji zadania.
7. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizację pozarządową sprawują odpowiednie stanowiska Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej wyznaczone Zarządzeniem Wójta o którym mowa w ust. 4.

Rozdział 5.
Obszary współpracy.

1. W 2009 roku Gmina Baranowo realizując zadania własne współpracować będzie
z organizacjami pozarządowymi w zakresie :
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
17) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
18) promocji i organizacji wolontariatu;
19) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie
określonym w pkt 1-18.
2. Wójt Gminy na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowych może określić w ciągu roku kolejne zadanie i ogłosić otwarte
konkursy na ich realizację.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania „ Programu" organizacje pozarządowe mogą zgłaszać Wójtowi Gminy.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.


U C H W A Ł A NR XXXVII/221/2009
Rady Gminy Baranowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok".

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok „ stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o artykule

Autor: Irena Kowalczyk
Zredagował(a): Sławomir Lipka
Data powstania: 01.07.2010 11:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 462

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik program_wspolpracy.pdf Program współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok. 2010-07-01 11:22:07 Lipka Sławomir

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bottom
bip miasto