top

drukuj

2014-11-05 13:17:22

Ogłoszenie


dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2014 Rady Gminy Baranowo z dnia………. r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Na podstawie regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Wójt Gminy Baranowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Baranowo do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

1.   Cel i przedmiot konsultacji
Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Baranowo
2.  Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje rozpoczynają się 3 listopada 2014 r.
Konsultacje zakończą się 9  listopada  2014 r.
3.  Forma i tryb konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zgłoszenia opinii i uwag do projektu programu.

Opinie i uwagi można składać na wypełnionym formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 9 listopada 2014 r. włącznie -  pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Baranowie, elektroniczne na adres e-mail: ug@baranowo.pl lub osobiście w pokoju Nr 19 w Urzędzie Gminy w Baranowie.

W załączeniu:
- formularz zgłoszenia opinii i uwag
- projekt uchwały
- projekt programu wpółpracy

Informacje o artykule

Autor: Irena Kowalczyk
Zredagował(a): Sławomir Lipka
Data powstania: 05.11.2014 13:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 266

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz_zgl.pdf Formularz zgłoszenia opinii i uwag 2014-11-05 13:17:55 Lipka Sławomir
załącznik Projekt_uchwaly.pdf Projekt uchwały 2014-11-05 13:18:17 Lipka Sławomir
załącznik Projekt_programu.pdf Projekt programu wpółpracy 2014-11-05 13:18:44 Lipka Sławomir

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bottom
bip miasto