top

2017-02-15 09:26:13

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2017-02-14 12:00:19

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego


dotyczy rozbiórki istniejącej linii 220 kV relacji Ostrołęka - Olsztyn 1

2017-02-13 12:50:34

Ogłoszenie


dotyczy budowy linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki

2017-01-25 13:26:14

Zawiadomienie


Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

2017-01-23 10:43:02

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

2017-01-20 12:37:24

Obwieszczenie Wojewody


2017-01-12 14:31:10

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego


Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnotrzew – Kolonia Gaje w km od 0+000,00 do 0+500,00

2017-01-12 14:25:13

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego


Budowa drogi gminnej w miejscowości Kopaczyska - Wieś w km od 0+000,00 do 0+681,00

2017-01-12 14:20:28

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego


Budowa drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew-Budne-Zimna Woda wraz z dojazdem do kolonii Grądy od km 0+400,00 do km 1+438,62

2017-01-03 12:52:45

Ogłoszenie - Starostwo Powiatowe


2016-12-22 09:30:54

Obwieszczenie


dot. przystąpienia do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Baranowo na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023

2016-12-01 14:30:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2016-11-29 12:40:00

Informacja


o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 47, 100, 130, 297 w obrębie RŻANIEC gm. Olszewo-Borki

2016-11-22 14:21:46

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego


ws. wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

2016-11-18 10:20:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2016-11-17 13:26:47

Informacja


Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 383, 384, 372 w obrębie Szafarczyska gm. Lelis

2016-11-07 13:49:14

Zawiadomienie RDOŚ


2016-10-10 14:19:26

Obwieszczenie


o wyłożeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)

2016-09-28 22:30:21

Zaproszenie do składania ofertt


na wynajem sali bankietowej - organizacja balu sylwestrowego

2016-09-21 12:07:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2016-09-09 12:24:12

Obwieszczenie


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

2016-08-11 13:35:56

Obwieszczenia Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2016-07-28 12:35:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2016-07-19 10:06:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło


o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

2016-07-15 13:20:42

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


o przyjęciu planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych

2016-04-22 12:30:21

Obwieszczenia Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2016-04-05 09:03:37

Ogłoszenie o konkursie


Wójt Gminy Baranowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Baranowie ul. Niepodległości 16, 06-320 Baranowo

2016-04-05 08:07:53

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

2016-04-01 10:15:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo z dnia 1.04.2015 r.


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2016-03-03 11:31:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2016-02-19 12:44:22

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województa Mazowieckiego w Warszawie


dotyczy opłat środowiskowych

2016-02-01 09:05:22

Informacja Wójta Gminy Baranowo


dot. dotacji z budżetu Gminy Baranowo na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

2016-01-04 09:15:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2016-01-04 09:14:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2016-01-04 09:13:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2016-01-04 09:12:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2015-12-28 08:49:43

Obwieszczenia Starosty Ostrołęckiego


dot. Budowa dwutorowej linii 400 kv Ostrołęka - Olsztyn Mątki

2015-12-18 13:30:30

Obwieszczenia Starosty Ostrołęckiego


dot. Budowa dwutorowej linii 400 kv Ostrołęka - Olsztyn Mątki

2015-11-27 12:43:54

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego


o wszczęciu postępowania

2015-11-10 13:55:48

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego


o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej Jastrząbka-Łęgi w km 0+000,00 do 0+583,00”

2015-10-30 11:46:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2015-10-12 19:43:05

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego


o wszczęciu postępowania administracyjnego

2015-10-09 09:45:14

Ogłoszenie


o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym - działka w Bakule

2015-10-02 14:28:42

Informacja


Informacja o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Zawady gm. Baranowo, oznaczonej nr 628, 686, 585, 587, 302, 694, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

2015-09-02 09:45:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2015-07-27 14:05:31

Ogłoszenie


o piątym przetargu ustnym nieograniczonym - działka w Bakule

2015-07-24 13:42:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowo- ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

2015-07-15 15:53:52

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania

2015-07-14 07:43:27

Zapytanie ofertowe


Przedmiotem zapytanie jest odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baranowo w 2015 r.

2015-07-08 08:54:10

Wójt Gminy Baranowo poszukuje wykonawcy na zadanie:


„Wykonanie remontu sufitu w budynku gminnym w msc. Czarnotrzew”

2015-07-02 09:09:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2015-06-24 10:46:46

Ogłoszenie


O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo.

2015-06-17 14:09:19

Obwieszczenie


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2015-06-10 14:59:51

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2015-05-28 09:46:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2015-05-28 09:45:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2015-05-22 14:11:27

Obwieszczenie


w sprawie zatwierdzenia „Projektu robot geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki, województwo mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie z wyłączeniem powiatu szczycieńskiego".

2015-05-22 14:06:24

Obwieszczenie


w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn- Mątki,województwo mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie z wyłączeniem powiatu szczycieńskiego”.

2015-05-22 14:01:44

Obwieszczenie


w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki,województwo mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie z wyłączeniem powiatu szczycieńskiego”.

2015-05-15 11:13:18

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 WÓJTA GMINY BARANOWO z dnia 14 maja 2015 r.


w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

2015-05-15 11:09:51

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej


o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r

2015-05-06 10:37:24

OGŁOSZENIE


Wójta Gminy Baranowo

2015-03-30 14:54:01

Obwieszczenie


Starosty Ostrołęckiego

2015-03-25 09:26:07

Ogłoszenie


o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym.

2015-03-24 13:31:47

Obwieszczenie


Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2015-03-16 11:40:07

Obwieszczenie


Obwieszczenie

2015-01-14 12:00:17

OGŁOSZENIE o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym


Wójt Gminy Baranowo ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baranowo

2015-01-05 14:44:55

Informacja


o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie.

2014-12-30 13:51:30

Informacja


Harmonogram odbioru odpadów w 2015 r.

2014-12-30 13:46:31

Ogłoszenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo.

2014-12-03 13:54:41

Informacja


dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie

2014-11-12 15:30:18

Ogłoszenie


Wójt Gminy Baranowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

2014-11-05 09:46:32

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym


Wójt Gminy Baranowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranowo.

2014-10-21 12:08:39

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie


INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 20 października 2014 r.

2014-10-10 12:15:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2014-10-01 14:26:56

Zawiadomienie


dot. inwentaryzacji wyrobów azbestowych

2014-09-10 12:43:57

Konkurs


na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie

2014-08-27 08:34:10

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym


Wójt Gminy Baranowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranowo: 1) działka o nr ew. 234 o pow. 0,09 ha, położona w obrębie Bakuła, 2) działka o nr ew. 643/1 o pow. 0,09 ha, położona w obrębie Czarnotrzew.

2014-08-11 11:57:59

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Baranowo wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

2014-07-14 12:50:03

Ogłoszenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo.

2014-07-02 09:51:56

Ogłoszenie


Wykaz następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2014-05-16 09:50:36

Ogłoszenie


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo.

2014-05-13 08:25:57

Ogłoszenie


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo.

2014-05-01 16:58:09

Ogłoszenie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zatrudni osobę na wykonywanie usług w charakterze asystenta rodziny, forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

2014-04-17 12:11:03

Zapytanie ofertowe


o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

2014-04-16 09:12:00

Ogłoszenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo

2014-04-15 13:05:26

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn : "Budowie drogi gminnej nr 250119W Czarnotrzew - Czerwińskie Stare w km od 0+000,00 do km 0+880,00".

2014-03-17 15:25:59

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych


Przedłuża się termin konsultacji społecznych projektu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranowo na lata 2014 – 2020" do 16 maja 2014 r. Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie propozycji, uwag i opinii mieszkańców Gminy Baranowo dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

2014-03-07 14:16:41

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : "Budowie drogi gminnej nr 250119W Czarnotrzew - Czerwińskie Stare w km od 0+000,00 do km 0+880,00".

2014-02-27 07:59:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

2014-02-18 14:13:49

Ogłoszenie


Wójta Gminy Baranowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Baranowo.

2014-01-15 09:31:10

Ogłoszenie


Podział nieruchomości w miejscowości Dąbrowa.

2014-01-08 13:52:00

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO dot. budowy drogi gminnej relacji Orzoł - Jastrząbka w km od 1+130,00 do 1+830,00 do pobrania poniżej

2014-01-08 11:33:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2014-01-08 11:31:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranowo


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2013-12-30 08:48:11

Ogłoszenie


W sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem ewidencyjnym 275 o powierzchni 1100 m2, położonej w obrębie Kucieje Nowe

2013-12-17 08:12:09

Informacja


o osiągniętym poziomie recyklingu

2013-12-17 08:10:17

Informacja


Informacja dotycząca miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

2013-11-27 14:47:04

Obwieszczenie


Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski.

2013-11-13 11:38:17

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego


OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego

2013-10-01 09:12:08

Ogłoszenie


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo.

2013-09-26 10:07:06

Ogłoszenie


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo.

2013-07-23 08:25:41

Ogłoszenie


Nieruchomość lokalowa przeznaczona do oddania w najem

2013-07-03 11:41:27

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranowo


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranowo

2013-05-27 13:06:16

Informacja


o zmianie ustawy o ewidencji

2013-03-08 12:55:18

Informacja


o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS w Baranowie

2013-03-06 14:31:13

Ogłoszenie


o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

2013-02-26 18:57:34

Informacja - konkurs


dot. konkursu na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie

2013-02-15 09:12:48

Konkurs


Na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej W Baranowie

2013-01-11 09:55:22

Konkurs


na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

2012-12-17 13:16:03

Ogłoszenie


W sprawie wyłożenia spisu inwentaryzacyjnego dot nieruchomości o nr ewidencyjnym 234.

2012-12-10 12:44:18

Ogłoszenie


W sprawie wyłożenia spisu inwentaryzacyjnego dot nieruchomości o nr ewidencyjnym 160

2012-11-16 13:36:15

Ogłoszenie


Dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu nowego brzmienia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

2012-11-15 14:58:41

Ogłoszenie


Otwarty konkurs ofert Na realizację zadania publicznego w 2012 r. w zakresie Pomocy Społecznej

2012-08-07 11:18:27

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

2012-07-03 09:00:59

Ogłoszenie


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

2012-06-28 10:44:49

Ogłoszenie


Wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do oddania w najem.

2012-06-20 10:39:24

Ogłoszenie


Wójta Gminy Baranowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Baranowo

2012-05-10 10:04:27

Ogłoszenie


Wójt Gminy Baranowo ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie został wywieszony w dniu 10.05.2012 r. na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

2012-03-29 11:01:43

Ogłoszenie


Wójt Gminy Baranowo OGŁASZA KONKURS na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie z siedzibą 06-320 Baranowo ul. Gwardii Ludowej 13

box
bottom
bip miasto