top

drukuj

2009-01-08 18:18:59

Oświadczenia Majątkowe


1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki    organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą    prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do    złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem    majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego    małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  • zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz  o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu       terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało       zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz       dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
  • dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub  zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,                                   
  • mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
  • zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

 

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych    składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego    małżeńską wspólnością majątkową.

 

                 Art. 24h, pkt 1, 2 ustawy o samorządzie gminnym

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sławomir Lipka
Data powstania: 08.01.2009 18:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5449

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bottom
bip miasto