top

drukuj

2017-02-23 14:15:24

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budowsnictwa


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sławomir Lipka
Data powstania: 23.02.2017 14:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie Ministra Infrastruktury.pdf Treść Obwieszczenia 2017-02-23 14:15:44 Lipka Sławomir

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2013-12-02 15:14:00

Ogłoszenie na realizację zadania publicznego


Wójt Gminy Baranowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013 r. w zakresie Pomocy Społecznej

Rozdział I. Rodzaj i forma  zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1.Rodzaj zadania:
   Wigilia dla osób samotnych i w trudnej   sytuacji życiowej.

2.Forma realizacji zadania:

Zorganizowanie wigilii dla osób samotnych i w trudnej sytuacji życiowej.

3. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania -     5.000,00 zł

Rozdział II. Zasady przyznawania dotacji.

1.     Zlecanie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. NR 234,poz. 1536 ze zm.)

2.     O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się :
a)     organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 w/w ustawy
b)    podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  w/w ustawy

3.     Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie oferty organizacji pozarządowej(podmiotu) w terminie wraz z wymaganymi załącznikami oraz pozytywna ocena oferty  dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy w celu opinii  złożonych ofert.

4.     Ostateczna decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt.

5.     Od oceny komisji i decyzji  Wójta nie przewiduje się możliwości odwołania.

6.     Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a organizacją (podmiotem), której oferta została wybrana w drodze konkursu przez Komisję Konkursową i uzyskała akceptację Wójta.

7.     Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie.

Rozdział III. Termin i warunki realizacji zadania.

1.Termin realizacji zadania: od 18  grudnia 2013 r. do  24 grudnia 2013 r.

2.Warunki realizacji zadania:

1) zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodniez zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa,
2) odbiorcami zadania powinni być mieszkańcy Gminy Baranowo,
3) organizacją (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji                                                                             dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja,
4)po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania.

Rozdział IV. Termin składania ofert.

1.Termin składania ofert na realizacje zadania - do 10 grudnia 2013 r.  włącznie do godz. 1530 .

2.Do oferty należy dołączyć:
    1) kopię statutu podmiotu,
    2) aktualny odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji ( odpis musi być zgodny     z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),

3. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem  na każdej stronie) przez uprawnione osoby.

4.Druk oferty można pobrać ze strony  BIP Urzędu Gminy  w Baranowie  lub otrzymać w pok. Nr 19  Urzędu Gminy.

5.Oferty realizacji zadania składa się zgodnie   ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.  Nr 6, poz. 25)

6.Ofertę podpisują osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

7.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie lub nadsyłać poczta na adres : Urząd Gminy w Baranowie, Plac Trzydziestolecia 7, 06- 320 Baranowo,  opatrzonych  napisem „Konkurs" oraz rodzajem  i nazwą zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego.

Rozdział V. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem wysokości przyznanych dotacji.

1.     Rok 2012 - zrealizowano zadanie w zakresie pomocy społecznej na kwotę 5.000,00 zł

2.     Rok 2013 - nie zrealizowano.

Baranowo, 2013-12-02                                            
 

                                          Wójt Gminy
                                       Henryk Toryfter


Informacje o artykule

Autor: Irena Kowalczyk
Zredagował(a): Sławomir Lipka
Data powstania: 02.12.2013 15:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9277

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wzor_umowy.pdf Wzór umowy 2013-12-02 15:14:22 Lipka Sławomir
załącznik wzr_oferty.doc Wzór oferty 2013-12-02 15:14:35 Lipka Sławomir
załącznik wzr_sprawozdania.doc Wzór sprawozdania 2013-12-02 15:14:47 Lipka Sławomir

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2011-08-25 09:27:48

Zamówienia publiczne


Przetargi wraz ze stosowną dokumentacją oraz wyniki przetargów.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sławomir Lipka
Data powstania: 25.08.2011 09:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15400

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bottom
bip miasto